Regulamin usługi Answeo


I. Postanowienia ogólne


Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z usługi Answeo („Usługa”) świadczonej przez LABSEE Robert Borowski, prowadzącego działalność gospodarczą w Olecku, ul. Zielona 13A, 19-400 Olecko, Polska („Answeo”, „my”).

Warunkiem korzystania z Usługi przez Klienta jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem oraz akceptacja wszystkich jego postanowień. Z chwilą akceptacji Regulaminu dochodzi do zawarcia prawnie wiążącej umowy pomiędzy Klientem a Answeo. Zastrzegamy prawo odmowy zawarcia umowy z Klientem z dowolnego powodu, w szczególności w przypadkach, gdy Klientowi w przeszłości usunięto Konto z powodu naruszania zasad Regulaminu.

Jeżeli Klient nie akceptuje któregokolwiek z postanowień Regulaminu, nie może korzystać z Usługi.


II. Usługa


Z usługi mogą korzystać osoby, które ukończyły 16 rok życia.

W ramach Usługi zapewniamy:

a) Dostęp do platformy internetowej Answeo w modelu SaaS (“Software-as-a-Service”) zawierającej narzędzia służące do realizacji badań ankietowych online.

b) Dostęp do strefy respondenta - możliwość wypełniania dostępnych ankiet i otrzymywania za nie wynagrodzenia w postaci kredytów.

c) Możliwość wymiany dostępnych kredytów na koncie respondenta (po przekroczeniu Progu wypłaty) na środki pieniężne.

d) Dostęp do strefy badacza - możliwość umieszczania ogłoszeń zapraszających do wypełnienia ankiety i przekazania wynagrodzenia w formie kredytów za każdą ukończoną ankietę.

e) Możliwość zakupienia kredytów celem finansowania prowadzonych badań ankietowych w ramach Strefy badacza.

f) Dodatkowe funkcjonalności, o ile Klient je zamówi, zaakceptuje dodatkowy regulamin, jeżeli jest dla nich przewidziany, oraz opłaci.

Konto

Do korzystania z Usługi wymagane jest założenie przez Klienta indywidualnego lub Klienta biznesowego konta na Platformie Answeo („Konto”). Dostęp do Konta możliwy jest wyłącznie przy użyciu indywidualnego dla każdego Klienta loginu i hasła. Klient ma obowiązek utrzymywać swoje dane logowania w tajemnicy. Klient jest odpowiedzialny za skutki używania Konta, w szczególności za działalność użytkowników Konta.

Konto prywatne

Typ konta przewidziany wyłącznie dla Klientów indywidualnych. Jedna osoba może posiadać tylko jedno konto prywatne. W ramach Konta prywatnego Klient może korzystać ze Strefy respondenta oraz Strefy badacza. W ramach Konta prywatnego nie wystawiamy faktur za zakup oferowanych Usług.

Konto firmowe

Typ konta przewidziany wyłącznie dla Klientów biznesowych oraz instytucjonalnych. Konto prywatne umożliwia jedynie dostęp do Strefy badacza. Za zakupione kredyty wystawiana jest faktura VAT. Nie ma możliwości wymiany zgromadzonych kredytów na środki pieniężne i ich wypłaty.

Prowizje

Answeo przy zakupie kredytów pobiera prowizję. Klient jest informowany o wysokości prowizji każdorazowo przy zakupie kredytów.

Answeo przy przekazywaniu wynagrodzenia z Konta Klienta oferującego wypełnienie ankiety (Badacza) na Konto Klienta udzielającego odpowiedzi (Respondenta) - po ukończeniu przez niego ankiety - obciąża Badacza prowizją. Badacz jest informowany o wysokości prowizji w sekcji edycji zlecenia badania ankietowego. W każdej też chwili może przejść do formularza edycji zlecenia i sprawdzić wysokość aktualnej prowizji.

Program afiliacyjny

Klienci indywidualni mogą polecać Usługę Answeo innym osobom, korzystając z indywidualnego linku polecającego. Jeżeli zaproszona osoba dokona rejestracji Konta prywatnego korzystając z wysłanego przez Klienta linku polecającego, wówczas Klient będzie mógł otrzymać dodatkowe kredyty za każdą wypełnioną przez nowo zarejestrowaną osobę ankietę. Wysokość otrzymanych dodatkowych kredytów stanowi procent otrzymanego wynagrodzenia przez osobę zaproszoną. Program afiliacyjny jest ograniczony w czasie, tzn. dodatkowe kredyty z tytułu wypełniania ankiet przez osobę zaproszoną, Klient będzie mógł otrzymywać przez okres jednego roku od momentu rejestracji zaproszonej osoby.


III. Wymogi techniczne


Dokładamy wszelkich starań w celu zapewnienia działania Usługi na najnowszych oficjalnych wersjach przeglądarek Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera oraz Safari. Dla korzystania z Usługi konieczne jest, by Klient posiadał urządzenie pozwalające na dostęp do sieci Internet, włącznie z programem służącym do przeglądania jej zasobów, akceptującym pliki typu „cookies” i z włączoną obsługą JavaScript oraz konto poczty email.

Do wymiany zgromadzonych przez Klientów indywidualnych kredytów na środki pieniężne i ich wypłatę wymagane jest posiadanie rachunku portfela elektronicznego prowadzonego przez partnera Answeo będącego uznaną instytucją finansową.

Klient przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że jakość plików wysyłanych, publikowanych lub w inny sposób udostępnianych przy użyciu Usługi może różnić się od źródłowej z uwagi na konieczność ich dostosowania do standardów i parametrów przesyłania danych, sieci lub urządzeń uczestniczących w transferze oraz wymogów Platformy Answeo.


IV. Korzystanie z usługi


Z chwilą założenia Konta i akceptacji Regulaminu, Klient:

a) zobowiązuje się postępować zgodnie z postanowieniami Regulaminu oraz Polityki Prywatności, a także z innymi dokumentami i instrukcjami wydawanymi przez Answeo w związku ze świadczeniem Usługi,

b) potwierdza, że dobrowolnie przystąpił do korzystania z Usługi,

c) potwierdza, że dane zawarte w formularzu rejestracyjnym oraz na Koncie są zgodne z prawdą oraz zobowiązuje się do niezwłocznego aktualizowanie tych danych, jeżeli ulegną zmianie,

d) zobowiązuje się używać, w tym wysyłać lub publikować, z wykorzystaniem Usługi tylko takie materiały, do których Klient jest odpowiednio uprawniony,

e) zobowiązuje się ściśle przestrzegać zasad i przepisów prawa dotyczących wysyłania emaili, w tym informacji handlowych, przetwarzania danych osobowych, a zwłaszcza przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 – Kodeks cywilny, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz ustawy o ochronie danych osobowych,

f) wyraża zgodę na otrzymywanie wiadomości od Answeo oraz informacji o utrudnieniach, zmianach czy przerwach technicznych w działaniu Usługi,

g) zobowiązuje się zachować w tajemnicy swoje dane logowania do Konta,

h) wyraża zgodę na otrzymywanie w formie elektronicznej wystawianych przez Answeo faktur za świadczoną na rzecz Klienta Usługę.


V. Płatności


Opłaty wynikające z korzystania z Usługi można dokonać za pośrednictwem serwisu transakcyjnego on-line prowadzonego przez partnera Answeo będącego uznaną instytucją finansową. Dostępne metody płatności mogą różnić się w zależności od kraju Klienta. W przypadku jakichkolwiek problemów z płatnością, należy skontaktować się za pomocą poczty elektronicznej wysyłając wiadomość na adres zawarty w sekcji „Dane kontaktowe”. Dokonane płatności za zamówioną Usługę nie podlegają zwrotowi, z zastrzeżeniem przypadków przewidzianych przepisami prawa. Answeo nie odpowiada za żadne dodatkowe opłaty naliczane przez instytucje finansowe z tytułu realizacji transakcji płatniczej.

Faktura VAT (dostępna wyłącznie w ramach Konta biznesowego) za korzystanie z Usługi wystawiana jest w formie elektronicznej w ciągu 7 dni od otrzymania płatności. Faktura będzie dostępna po zalogowaniu się na Koncie Klienta albo zostanie wysłana na podany przy rejestracji Konta adres email.

Akceptując niniejszy Regulamin Klient zgadza się uiszczać podatki związane z zamówieniem Usługi. Klient biznesowy potwierdza jednocześnie, że jest zarejestrowany jako czynny podatnik VAT w swoim kraju i na prośbę Answeo przedstawi numer, pod którym został zarejestrowany. Jeżeli prawo nakłada na Klienta obowiązek odliczenia lub potrącenia podatku, musi on zapłacić kwotę potrącaną lub wstrzymaną zgodnie z prawem oraz zapłacić dodatkową kwotę, tak aby Answeo otrzymało zapłatę w całości, jakby nie było potrącenia lub wstrzymania.


VI. Wypłaty


Wyłącznie Klienci indywidualni (Konto prywatne) mogą wymienić dostępne na ich Koncie kredyty na środki pieniężne, które można wypłacić na rachunek portfela elektronicznego prowadzonego przez partnera Answeo będącego uznaną instytucją finansową. Wymagane jest zatem aby Klient indywidualny posiadał u partnera Answeo założony rachunek.

Kredyty są wymieniane wyłącznie w dostępnej w serwisie walucie wymiany, która jest podawana przed rozpoczęciem procesu realizacji wypłaty. Przy realizacji wypłaty wyświetlana jest wartość zgromadzonych kredytów w przeliczeniu na aktualnie dostępną walutę wymiany. Answeo nie odpowiada za żadne dodatkowe opłaty naliczane przez instytucje finansowe z tytułu realizacji transakcji wypłaty.

Klient zgadza się uiszczać podatki według obowiązujących w kraju Klienta przepisów prawa z tytułu uzyskanego dochodu wynikającego z wypłaty środków pieniężnych.


VII. Niedozwolone praktyki


Klient nie może korzystać z Usług w żaden sposób, celowo bądź nieumyślnie, prowadzący do naruszenia przepisów prawa, dobrych obyczajów, postanowień niniejszego Regulaminu, jak również prawa własności intelektualnej lub innego prawa osób trzecich lub które w inny sposób są lub mogą być szkodliwe dla naszego biznesu, marki lub reputacji.

Przykłady niedozwolonych praktyk:

1. wgrywanie, publikowanie, umieszczanie w ankietach, przechowywanie, odsyłanie do, transmitowanie lub w inny sposób udostępnianie Treści, które:

 • naruszałyby cudzą własność, zwłaszcza prawa autorskie, prawo własności przemysłowej, tajemnicę przedsiębiorstwa,
 • są obsceniczne, obraźliwe, napastliwe, oszczercze, pornograficzne, oszukańcze, naruszające prywatność lub w inny sposób naruszają obowiązujące prawo lub zasady i polityki Answeo (w szczególności Politykę Prywatności),
 • związane są z pornografią, materiałami przeznaczonymi wyłącznie dla dorosłych, rasizmem, lub innymi materiałami lub treściami, które mogą być obraźliwe dla innej osoby,
 • mają szkodliwą zawartość, w szczególności zawierają wirusy, w tym konie trojańskie, robaki internetowe, bomby logiczne, cancel boty, spy-Ware, lub inne pliki, oprogramowania lub technologie, które są zaprojektowane lub przeznaczone do zakłócania, uszkadzania, przechwytywania lub przywłaszczania usług, systemów, programów, danych lub ograniczania funkcjonowania oprogramowania, sprzętu lub urządzeń, do uszkadzania lub uzyskania nieautoryzowanego dostępu do wszelkich danych i innych informacji osób trzecich,
 • podszywają się pod inną osobę, w szczególności naszego pracownika lub przedstawiciela;

2. używanie Usługi do wpływania na podświadomość odbiorcy;

3. wykorzystywanie Usługi niezgodnie z jej przeznaczeniem, a w szczególności do hackowania, wyłudzania haseł, danych identyfikacyjnych lub innych danych do celów niezgodnych z prawem, w tym phishingu, wypełnianie formularzy udostępnianych w ramach Usługi przy pomocy zautomatyzowanych skryptów;

4. podejmowanie innych działań, które w naszej ocenie zakłócają lub są (mogą być) szkodliwe dla naszych pracowników, przedstawicieli, naszego biznesu, reputacji, wartości firmy lub ograniczają możliwość naszych innych Klientów efektywnego korzystania z Usługi lub innych naszych usług;

5. niedbalstwo lub udzielanie nieprawdziwych odpowiedzi przy wypełnianiu zamieszczonych w serwisie ankiet.

Klient nie może używać sprzętu lub oprogramowania mogącego uszkodzić lub zakłócić prawidłowe funkcjonowanie Platformy Answeo, ani służącego do przechwytywania systemu lub danych z Platformy Answeo lub jakiejkolwiek strony internetowej posiadanej lub kontrolowanej przez Answeo. Klient nie może podejmować żadnych działań powodujących nieuzasadnione lub nieproporcjonalnie duże obciążenie w sieci internetowej lub należącej do Answeo infrastruktury. Informujemy, że nie monitorujemy ani nie kontrolujemy działalności Klienta w zakresie korzystania przez niego z Usługi. Jednakże zastrzegamy prawo (niezależnie od innych uprawnień wynikających z Regulaminu) wstrzymania działania Usługi na Koncie Klienta, zablokowania dostępu do całej lub części Usługi, za uprzedzeniem lub bez, według własnego uznania oraz z zastrzeżeniem przepisów powszechnie obowiązującego prawa, jeżeli uzyskamy informację lub uzasadnione podejrzenie, że działalność Klienta narusza przepisy prawa, nasze polityki, niniejszy Regulamin, prawa osób trzecich lub z innego powodu jest niepożądana. W wyżej opisanych sytuacjach nie ponosimy odpowiedzialności względem Klienta za podjęte środki.


VIII. Treści


Klient jest w pełni odpowiedzialny za wszelkie informacje, dane, teksty, grafiki, logo, video, pliki audio lub inne materiały i utwory, które publikuje, załadowuje, przesyła lub w inny sposób udostępnia przy użyciu Usługi. Odpowiedzialność ta obejmuje również Treści stanowiące linki do innych stron internetowych lub zasobów lub inne usługi udostępniane przez osoby trzecie, którymi Klient się posługuje. Nie rościmy sobie żadnych praw do Treści i przyjmujemy, że prawa i tytuły do Treści przysługują Klientowi, za wyjątkiem treści pochodzących z naszych zasobów. Klient wyraża zgodę, abyśmy prezentowali Klienta w naszych materiałach marketingowych, w szczególności w przygotowywanych studium przypadku (and. case study).

Przyznajemy Klientowi prawo do korzystania z udostępnianych przez nas zasobów wyłącznie w celu korzystania z Usługi zgodnie z ich przeznaczeniem, bez względu na to, czy dostęp do tych materiałów Klient uzyskał bezpłatnie lub odpłatnie, oraz bez względu na to, czy zasób jest standardowy czy przygotowywany na zamówienie Klienta. Zwracamy uwagę, iż nasze zasoby (w tym w Multimedia Studio) mogą obejmować materiały, które podlegają prawom autorskim oraz prawom pokrewnym osób trzecich. Klient przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że przysługuje nam prawo usunięcia w każdym czasie i według własnego uznania takich zasobów, zablokowania do nich dostępu, jak również żądania, aby Klient niezwłocznie zaprzestał ich używania. Jeżeli Klient nie spełni tego żądania, przysługuje nam prawo samodzielnego usunięcia takich zasobów według naszego uznania bez ponoszenia jakiejkolwiek odpowiedzialności z tego tytułu. W wyżej wskazanych przypadkach Klient nie będzie uprawniony do żądania zwrotu jakichkolwiek kwot zapłaconych na naszą rzecz.

Jeśli Klient opublikuje, prześle lub w jakikolwiek inny sposób udostępni Treści należące do osób trzecich lub za pośrednictwem osób trzecich, jest obowiązany, niezależnie od obowiązków wynikających z niniejszego Regulaminu, przestrzegać warunki świadczenia usług, warunki licencyjne lub regulaminy ustalone przez te podmioty.

Klient przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że możemy zachować Treści i je udostępnić, jeśli jest to wymagane przez prawo lub gdy jest to niezbędne do wykonania postanowień niniejszego Regulaminu, orzeczenia lub decyzji właściwego organu władzy publicznej, udzielenia odpowiedzi na podniesione zarzuty, że Treści naruszają obowiązujące prawo lub prawa osób trzecich.


IX. LIKWIDACJA KONTA/ROZWIĄZANIE UMOWY


Klient może w każdym czasie zrezygnować z korzystania z Usługi. W celu rezygnacji z Usługi Klient powinien zlikwidować Konto wybierając odpowiednią opcje w ustwieniach Konta. Z chwilą likwidacji Konta umowa ulega natychmiastowemu rozwiązaniu. Platforma Answeo nie umożliwia Klientowi przywrócenie Konta.

Wraz z rezygnacją z Usługi i usunięciem Konta przepadają środki na nim zgromadzone.

Zastrzegamy prawo wypowiedzenia Klientowi umowy na Usługę w każdym czasie bez podania przyczyn ze skutkiem natychmiastowym, bez ponoszenia odpowiedzialności z tego tytułu.

Zastrzegamy prawo wypowiedzenia umowy ze skutkiem natychmiastowym, zablokowania Usługi w całości lub części lub odmowy świadczenia Usług na rzecz Klienta w przyszłości w przypadku naruszenia przez Klienta postanowień Regulaminu.

Przykłady naruszeń postanowień Regulaminu:

 • nieuiszczenie opłat za Usługę w ustalonym terminie,
 • dopuszczenie się niedozwolonych praktyk, o których mowa w punkcie VII Regulaminu,
 • naruszenie zasad dotyczących korzystania ze znaków towarowych i innej własności intelektualnej Answeo,
 • podawanie przez Klienta nierzetelnych lub nieprawdziwych danych o sobie lub nieaktualizowanie tych danych, gdy ulegną zmianie,
 • przeniesienia praw i obowiązków z umowy na Usługę bez uprzedniej zgody Answeo.

Gdy umowa ulega rozwiązaniu, wówczas, niezależnie od przyczyn oraz trybu rozwiązania, Klient nie jest uprawniony do żądania zwrotu uiszczonych przez niego płatności, tak w całości jak części, z zastrzeżeniem przypadków przewidzianych w bezwzględnie obowiązujących przepisach prawa. Rezygnacja przez Klienta z Usługi nie zwalnia go z obowiązku uiszczenia opłat już wymagalnych oraz opłat, które zostaną naliczone w związku z korzystaniem przez Klienta z Usługi do czasu wygaśnięcia umowy.

Rozwiązanie umowy, zawieszenie lub zamknięcie Konta, mogą mieć wpływ na Konto Klienta, w tym umieszczone w Koncie ankiety, zebrane dane oraz inne informacje. W chwili rozwiązania umowy, zawieszenia lub zamknięcia Konta niektóre procesy trwające w Koncie, zebrane dane i inne informacje mogą zostać trwale utracone. Answeo nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje bezpośrednio lub pośrednio z tego wynikające.


X. POLITYKA PRYWATNOŚCI I DANE OSOBOWE


Answeo przetwarza dane osobowe zgodnie z zasadami określonymi w Polityce Prywatności.


XI. DOSTĘPNOŚĆ USŁUGI


Zastrzegamy prawo zmiany lub modyfikacji cech Usługi, zwłaszcza jej aktualizacji, a także modyfikacji lub wymiany sprzętu lub oprogramowania używanego do świadczenia Usługi w każdym czasie i bez odpowiedzialności z tego tytułu, pod warunkiem że nie będzie to miało istotnie negatywnego wpływu na świadczenie Usługi. Zastrzegamy prawo do przerw w świadczeniu Usługi wynikających z przyczyn technicznych (np. awarie, naprawy, przeglądy, konserwacje, wymiana sprzętu), bez ponoszenia odpowiedzialności z tego tytułu. Jednakże, w przypadku zaplanowanych przerw technicznych trwających dłużej niż jeden dzień, będziemy podejmować wszelkie starania, aby poinformować Klienta o tym fakcie co najmniej z jednodniowym wyprzedzeniem. Zaplanowana przerwa techniczna będzie przeprowadzona w taki sposób, by zminimalizować niedogodności dla Klienta z tym związane.

Zastrzegamy również prawo do modyfikowania, dodawania lub usuwania w dowolnym czasie wszelkich dokumentów, informacji, grafik lub innych treści znajdujących się na stronach Platformy Answeo.


XII. ODPOWIEDZIALNOŚĆ


Klient akceptuje, że Answeo oferuje Usługę i stronę internetową „w stanie takim, w jakim się znajdują" (ang. „as is”), bez jakichkolwiek gwarancji, zarówno wyraźnych jak i dorozumianych.

Klient ponosi wyłączną odpowiedzialność za korzystanie z Usługi oraz naszych stron internetowych, szczególnie za wszelkie Treści, oraz realizowane przez niego ankiety.

Answeo nie ponosi odpowiedzialności za szkody (w tym utratę danych przez Klientów) wywołane:

 • Siłą Wyższą,
 • ingerencją osób trzecich, zwłaszcza w związku z korzystaniem z Konta przez osoby trzecie posługujące się danymi logowania Konta Klienta - uzyskanymi od Klienta lub w innych okolicznościach niezależnych od Answeo,
 • wadliwym działaniem czynników zewnętrznych oraz innych systemów (np. sieci telekomunikacyjnych) niezależnych od Answeo,
 • błędami w kodzie Usługi i strony internetowej Answeo oraz korzystaniem z testowych wersji funkcjonalności,
 • niewystarczającą lub wahaniem przepustowości wykorzystywanej przez Klienta, które mogą mieć wpływ na jakość świadczonej Usługi,
 • nieprzestrzeganiem przez Klienta postanowień Regulaminu,
 • błędnymi lub niezgodnymi z prawdą danymi Klienta podanymi przy rejestracji.

Przez Siłę Wyższą rozumie się zdarzenie nadzwyczajne, zewnętrzne, którego nie można przewidzieć i któremu nie można było zapobiec. Za okoliczności stanowiące Siłę Wyższą uznaje się w szczególności wojnę, klęski żywiołowe, strajki, awarie, ataki DDoS lub inne zakłócenia w działaniu sieci telekomunikacyjnej lub infrastrukturze teleinformatycznej, a także nadzwyczajne działania rządowe i administracyjne oraz działania podmiotów mających wpływ na świadczenie usługi Answeo, a których działalność jest niezależna od Stron.

Answeo nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody (pośrednie lub bezpośrednie) wynikające z utraty plików lub danych Klienta przechowywanych na naszych serwerach; tworzenie kopii zapasowych jest wyłącznym obowiązkiem i odpowiedzialnością Klienta.

Odpowiedzialność kontraktowa oraz deliktowa Answeo ograniczona jest wyłącznie do bezpośrednich strat poniesionych przez Klienta. Answeo nie ponosi odpowiedzialności za szkody pośrednie, niezależnie od ich źródła (w szczególności takie jak: straty z tytułu przychodu, zysku, odsetek lub innych utraconych korzyści, czyste straty finansowe, straty wynikające z innych umów związanie z niedostępnością Usługi lub jej części) z wyjątkiem przypadków winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa Answeo. Całkowita odpowiedzialność Answeo, niezależnie od liczby i podstawy roszczeń Klienta lub osoby trzeciej, ograniczona jest do łącznej kwoty zapłaconej przez Klienta za Usługę w ciągu jednego miesiąca bezpośrednio poprzedzającego datę, w której Klient zgłosił roszczenie do Answeo. Klient niniejszym zwalnia Answeo z wszelkich zobowiązań przekraczających wyżej wskazany limit.

Klient jest obowiązany zwolnić Answeo oraz jego pracowników, współpracowników, kontrahentów oraz przedstawicieli z wszelkiej odpowiedzialności związanej z zarzutami i roszczeniami zgłaszanymi przez osoby trzecie związanymi z korzystaniem przez Klienta z Usługi, Treściami, naruszeniem niniejszego Regulaminu, przepisów prawa lub praw osób trzecich.


XIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE


Answeo może zmienić Regulamin oraz każdy dokument związany w Regulaminem w każdym czasie. Answeo zawiadamia Klienta o zmianie Regulaminu (lub innego powiązanego z nim dokumentu prawnego) na 10 dni przed jego wejściem w życie poprzez umieszczenie stosownej informacji oraz zaktualizowanej wersji dokumentu w Koncie Klienta lub na stronie internetowej Answeo

Do wszelkich spraw wszczętych i niezakończonych przed wejściem w życie jakichkolwiek zmian do treści Regulaminu, stosuje się postanowienia Regulaminu obowiązującego w czasie wszczęcia tych spraw.

Strony ustalają, że wszelkie oświadczenia skierowane do drugiej Strony w trakcie korzystania z Usługi mogą być składane w formie korespondencji elektronicznej, wysyłanej:

a) w przypadku Klienta - na wskazany w formularzu rejestracyjnym adres email,

b) w przypadku Answeo - na adres email podany w sekcji „Dane kontaktowe”.

Klient może przenieść prawa i obowiązki wynikające z umowy na osobę spełniającą kryteria do zawarcia umowy, wyłącznie za zgodą Answeo. Zgoda ta może zostać wyrażona w formie email. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego. Wszelkie spory wynikłe między Answeo a Klientem zostaną poddane pod rozstrzygnięcie sądu powszechnego miejscowo właściwego dla siedziby Answeo.

Regulamin w niniejszej wersji obowiązuje od dnia 11 listopada 2018 roku i jest dostępny na stronie internetowej Answeo


XIV. Dane kontaktowe


Kontakt z Usługodawcą jest możliwy za pomocą poczty elekronicznej przez wysłanie wiadomości na adres email info@answeo.com.

Korespondencja prowadzona jest w języku angielskim.

Usługodawca zastrzega sobie prawo do udzielania odpowiedzi tylko na wybrane wiadomości.

Aktualni procesorzy (partnerzy) płatności

Krajowy Integrator Płatności S.A.
ul. Św. Marcin 73/6
61-808 Poznań
https://tpay.com
kontakt@tpay.com
+48 12 35 02 477

Aktualni procesorzy (partnerzy) wypłat

PayPal (Europe) S.a.r.l. et Cie, S.C.A.
https://www.paypal.com/pl/home
+48 801 38 66 86